Marco Maas

Datenfreunde GmbH CEO

 Marco Maas
datenfreunde

Gründer und Geschäftsführer der Datenfreunde GmbH. Themen: Daten, Alexa, Google Assistant, Smart Home, IoT, Sensoren, Journalismus, IoT, Zukunft.